- Deklaracja dostępności -

 

Deklaracja dostępności strony internetowej WISŁA CARGO 2021 – pilotażowych rejsów towarowych dolną Wisłą (MDW E40 i E70), z/do trójmiejskich portów morskich do/z województwa kujawsko-pomorskiego, w ramach projektu EMMA Extension (Interreg Region Morza Bałtyckiego).

 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej WISŁA CARGO 2021 – pilotażowych rejsów towarowych dolną Wisłą (MDW E40 i E70).

Data publikacji strony internetowej: 26.03.2021

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 26.03.2021

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

– niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych

– część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań

Oświadczenie sporządzono dnia: 09.04.2021

Oświadczenie zostało poddane aktualizacji: 2023-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Strona internetowa posiada narzędzie zwiększające dostępność treści dla osób z niepełnosprawnościami.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobami kontaktowymi są Agnieszka Kępa a.kepa@kujawsko-pomorskie.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 56 62 15 803 Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy składać na adres poczty elektronicznej dostepnosc@kujawsko-pomorskie.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie
informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu posiada 12 lokalizacji.

1. Główna siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego znajduje się w budynku przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu, z którego usunięto podstawowe bariery architektoniczne i organizacyjne dla osób niepełnosprawnych i przystosowano do obsługi osób niepełnosprawnych w następującym zakresie:

2. Dodatkowe lokalizacje Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

1) ul. M. Skłodowskiej-Curie 73 w Toruniu:

2) ul. Targowa 13/15 w Toruniu:

3) ul. Włocławska 167 w Toruniu:

4) ul. Św. Jana 1/3 w Toruniu:

5) Wały Generała Władysława Sikorskiego 15 w Toruniu:

6) ul. Kopernika 4 w Toruniu:

7) Szosa Bydgoska 52 w Toruniu:

8) ul. Bechiego 2 we Włocławku:

9) ul. Waryńskiego 4 w Grudziądzu:

10) ul. Jagiellońska 9 w Bydgoszczy:

11) ul. Gimnazjalna 2 w Bydgoszczy:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Plac Teatralny 2, Toruń, Poland
56 621 83 32
drogiwodne@kujawsko-pomorskie.pl
Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach transnarodowego projektu EMMA Extension (Program INTERREG Region Morza Bałtyckiego)