Kujawsko-Pomorskie zapleczem logistycznym dla portów morskich


Analizy popytu na transport towarów masowych wykazują, że transport wodny śródlądowy ma swój początek w portach morskich i to właśnie one stanowią główny generator przeładunku na polskie drogi wodne. Transport śródlądowy w połączeniu z przeładunkiem w porcie morskim jest najbardziej perspektywicznym kanałem transportu w Europie. Wynika to z danych wzrostu masy przeładunkowej w portach morskich.

Sprawne wykorzystanie infrastruktury przeładunkowej sprawia, że porty morskie są zaledwie ogniwem kanału transportowego, natomiast ładunek może dotrzeć do odbiorcy w efekcie dalszego przeładunku w porcie śródlądowym lub porcie multimodalnym, gdzie towar jest przeładowywany na inny środek transportu.

Dane z 2019 roku wykazują, że w Polsce zanotowano rekordowe przeładunki we wszystkich portach morskich ze wzrostem o 2,37% do wartości 108 mln obrotów (w 2018 wzrost ten w stosunku do 2017 roku wynosił aż 15,9%). W portach Gdańsk i Gdynia przeładunek towarów w roku 2019 wyniósł odpowiednio 52 i 24 mln ton. Szczegółowe dane wykazują również, że powszechny jest także wzrost załadunków kontenerowych. W 2019 wzrósł on w polskich portach o 7,48%. Mimo istniejącej sytuacji, w której kontenery nie odgrywają znaczącej roli w transporcie śródlądowym w Polsce, trendy w zachodniej części Europy wskazują na dynamiczny wzrost tego kierunku w naszym kraju w przyszłości.

Tab. Przeładunek kontenerów w portach morskich w latach 2012-2019 (w TEU)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Zmiana 2018/2019
GDYNIA 928 399 1 177 626 1 212 054 1 091 202 1 299 373 1 580 508 1 948 974 2 073 215 6,40%
SZCZECIN-ŚWINOUJŚCIE 676 349 729 518 849 123 684 796 642 195 710 698 803 871 897 125 11,60%
GDAŃSK 52 179 62 307 78 439 87 784 90 869 93 579 81 451 76 143 -6,50%
RAZEM 1 656 927 1 969 451 2 139 616 1 863 782 2 032 437 2 384 785 2 834 296 3 046 483 7,48%

Żródło: Koncepcja ostatniej mili dla Węzła logistycznego Bydgoszcz

W celu osiągnięcia konkurencyjności śródlądowych dróg wodnych względem pozostałych gałęzi transportu konieczna jest sieć portów rzecznych (węzłów transportowych) umożliwiających wyładunek i załadunek towarów. Dostęp do śródlądowej drogi wodnej poprzez węzły transportowe ma bezpośrednie przełożenie na wielkość towarów transportowanych rzekami i tym samym na konkurencyjność śródlądowych dróg wodnych.

Planowana budowa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, Węzła logistycznego Bydgoszcz, w którym zawiera się koncepcja platformy multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski oraz terminala intermodalnego Bydgoszcz Emilianowo, daje możliwość stworzenia atrakcyjnego miejsca świadczenia usług logistyczno-transportowych. Przyszły węzeł obsłuży towary przy wykorzystaniu trzech gałęzi transportu, a więc drogowego, kolejowego i wodnego. Centrum logistyczne stanie się bodźcem do rozwoju regionalnych przedsiębiorstw, których funkcjonowanie jest zależne od nadawania lub dostaw ładunków.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Plac Teatralny 2, Toruń, Poland
56 621 83 32
drogiwodne@kujawsko-pomorskie.pl
Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach transnarodowego projektu EMMA Extension (Program INTERREG Region Morza Bałtyckiego)