W Europie transport wodny śródlądowy odgrywa ważną rolę, ponad 37 000 kilometrów dróg wodnych łączy setki miast i regionów przemysłowych. Trzynaście państw członkowskich posiada wzajemnie połączoną sieć dróg wodnych. W Polsce na tą chwilę sytuacja żeglugi śródlądowej wygląda nieco inaczej, żegluga śródlądowa nie odgrywa, aż tak znaczącej roli w systemie transportowym, a jest to związane głównie z niedostatecznym zagospodarowaniem dróg żeglownych.

Niemniej jednak warto zwrócić uwagę jakie korzyści i możliwości niesie za sobą wykorzystanie śródlądowych dróg wodnych. W porównaniu z innymi rodzajami transportu, żegluga śródlądowa charakteryzuje się niezawodnością, efektywnością energetyczną i dużą zdolnością do zwiększonej eksploatacji. Bez wątpienia jest konkurencją dla transportu drogowego i kolejowego. Związane jest to w szczególności z tym, że oferuje przyjazną dla środowiska alternatywę zarówno pod względem zużycia energii, jak i emisji hałasu. Ponadto śródlądowy transport wodny zapewnia wysoki stopień bezpieczeństwa, zwłaszcza towarów niebezpiecznych, jak również przyczynia się do odciążenia przeciążonych sieci drogowych w gęsto zaludnionych regionach. W 2019 r. odnotowano 5 wypadków żeglugowych, przy czym żaden z nich nie dotyczył przewozu ładunków niebezpiecznych. Oprócz korzyści środowiskowych można wskazać również na korzyści ekonomiczne żeglugi śródlądowej. Transport wodny jest najtańszym sposobem na przemieszczanie różnego rodzaju ładunków.

Należy zwrócić również uwagę, że wykorzystanie śródlądowego transportu wpisują się w krajową politykę transportową oraz prowadzone przez Ministerstwo Infrastruktury działania propagujące wykorzystanie alternatywnych gałęzi transportu i przerzuceniu części ładunków z transportu drogowego na kolei i transport wodny. Co więcej wykorzystanie żeglugi śródlądowej jest działaniem zgodnym z dyrektywami unijnymi. Unia Europejska kładzie bardzo duży nacisk na rozwój śródlądowych dróg wodnych w celu połączenia szlaków międzynarodowych, aby uzyskać stabilny system na całym swoim obszarze. Dąży również do zmian ukierunkowanych na zwiększeniu udziału bardziej efektywnych oraz przyjaznych środowisku gałęzi transportu.

Więcej infografik dostępnych jest w galerii Korzyści zagospodarowania śródlądowych dróg wodnych

Miło jest nam poinformować, że Ministerstwo Infrastruktury objęło honorowym patronatem nasz rejs kontenerowy, a Port Gdańsk został partnerem naszego wydarzenia!

Już 6 kwietnia 2021 roku, rozpocznie się pierwszy w historii komercyjny rejs kontenerowy Wisłą z Gdańska do Chełmna. Przeładunek towarów nastąpi 8 kwietnia, na nabrzeżu wiślanym na wysokości Chełmna, skąd ciężarówki odbiorą kontenery z ładunkiem dla firm z regionu. Następnie barka załadowana zostanie towarem skierowanym na eksport i wróci na Wybrzeże

Zapraszamy do artykułu zamieszczonego na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

https://www.kujawsko-pomorskie.pl/biuro-prasowe/informacje-prasowe/36980-kontenery-z-towarami-poplyna-wisla

Analizy popytu na transport towarów masowych wykazują, że transport wodny śródlądowy ma swój początek w portach morskich i to właśnie one stanowią główny generator przeładunku na polskie drogi wodne. Transport śródlądowy w połączeniu z przeładunkiem w porcie morskim jest najbardziej perspektywicznym kanałem transportu w Europie. Wynika to z danych wzrostu masy przeładunkowej w portach morskich.

Sprawne wykorzystanie infrastruktury przeładunkowej sprawia, że porty morskie są zaledwie ogniwem kanału transportowego, natomiast ładunek może dotrzeć do odbiorcy w efekcie dalszego przeładunku w porcie śródlądowym lub porcie multimodalnym, gdzie towar jest przeładowywany na inny środek transportu.

Dane z 2019 roku wykazują, że w Polsce zanotowano rekordowe przeładunki we wszystkich portach morskich ze wzrostem o 2,37% do wartości 108 mln obrotów (w 2018 wzrost ten w stosunku do 2017 roku wynosił aż 15,9%). W portach Gdańsk i Gdynia przeładunek towarów w roku 2019 wyniósł odpowiednio 52 i 24 mln ton. Szczegółowe dane wykazują również, że powszechny jest także wzrost załadunków kontenerowych. W 2019 wzrósł on w polskich portach o 7,48%. Mimo istniejącej sytuacji, w której kontenery nie odgrywają znaczącej roli w transporcie śródlądowym w Polsce, trendy w zachodniej części Europy wskazują na dynamiczny wzrost tego kierunku w naszym kraju w przyszłości.

Tab. Przeładunek kontenerów w portach morskich w latach 2012-2019 (w TEU)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Zmiana 2018/2019
GDYNIA 928 399 1 177 626 1 212 054 1 091 202 1 299 373 1 580 508 1 948 974 2 073 215 6,40%
SZCZECIN-ŚWINOUJŚCIE 676 349 729 518 849 123 684 796 642 195 710 698 803 871 897 125 11,60%
GDAŃSK 52 179 62 307 78 439 87 784 90 869 93 579 81 451 76 143 -6,50%
RAZEM 1 656 927 1 969 451 2 139 616 1 863 782 2 032 437 2 384 785 2 834 296 3 046 483 7,48%

Żródło: Koncepcja ostatniej mili dla Węzła logistycznego Bydgoszcz

W celu osiągnięcia konkurencyjności śródlądowych dróg wodnych względem pozostałych gałęzi transportu konieczna jest sieć portów rzecznych (węzłów transportowych) umożliwiających wyładunek i załadunek towarów. Dostęp do śródlądowej drogi wodnej poprzez węzły transportowe ma bezpośrednie przełożenie na wielkość towarów transportowanych rzekami i tym samym na konkurencyjność śródlądowych dróg wodnych.

Planowana budowa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, Węzła logistycznego Bydgoszcz, w którym zawiera się koncepcja platformy multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski oraz terminala intermodalnego Bydgoszcz Emilianowo, daje możliwość stworzenia atrakcyjnego miejsca świadczenia usług logistyczno-transportowych. Przyszły węzeł obsłuży towary przy wykorzystaniu trzech gałęzi transportu, a więc drogowego, kolejowego i wodnego. Centrum logistyczne stanie się bodźcem do rozwoju regionalnych przedsiębiorstw, których funkcjonowanie jest zależne od nadawania lub dostaw ładunków.

Rejs kontenerowy po dolnej Wiśle został objęty patronatem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Partnerami rejsu kontenerowego zostało Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk oraz Międzywojewódzki Zespół Międzynarodowej Drogi Wodnej E70.

Na początku kwietnia, Województwo Kujawsko-Pomorskie organizuje pierwszy w historii transport kontenerów, przewożących realny towar, z wykorzystaniem drogi wodnej Wisły. To pilotażowe przedsięwzięcie, które ma na celu sprawdzenie funkcjonalności transportu śródlądowego w łańcuchu dostaw oraz podkreślenie korzyści wynikających z przewozów, wciąż unikalnym w Polsce środkiem transportu.

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane w międzynarodowym projekcie EMMA Extension (Program INTERREG Region Morza Bałtyckiego), który promuje żeglugę śródlądową i transport multimodalny w Niemczech, Szwecji, Finlandii, Litwie i Polsce. W ramach pierwszej części projektu Województwo zorganizowało rejs promocyjno-badawczy w 2017 roku oraz opracowało studium lokalizacyjne dla planowanej platformy multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski.

Kontenery zostaną załadowane w Porcie Gdańsk, skąd popłyną do Chełmna, na nabrzeże niedaleko mostu drogowego przez Wisłę. Tam nastąpi przeładunek na ciężarówki, które z kolei przywiozą towary eksportowe z terenu województwa. Załadowana barka wróci na wybrzeże. Cała operacja potrwa ok. 4 dni.

Zapraszamy do obejrzenia spotu reklamowego.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Plac Teatralny 2, Toruń, Poland
56 621 83 32
drogiwodne@kujawsko-pomorskie.pl
Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach transnarodowego projektu EMMA Extension (Program INTERREG Region Morza Bałtyckiego)
46post